Rekonstrukcja płyty grobowej Bohuszewicz-Minkowskich
w kościele  św. Michała oo. franciszkanów w Iwieńcu

Tu    są    pogrzebieni
Dway Bracia rodzeni

  Stanisław Bohuszewicz

  Poseł na Sejm Roku 1773

  Sędzia Wtwa Minskiego, Cnotli-
  wy obywatel, dobry mąż, Ojciec
  i Pan dla włościan. Żył lat 65.  Umarł 
  dnia 28 sierpnia 1817 r.

Michał Bohuszewicz
Szambelan Dworu Polskiego 
Naylepszy Brat, Stryi i Opiekun
nayuczciwszy człowiek
Żył lat 70.
Umarł dã 26 grudnia 1826 r.

Hołd winny Im wdzięczności   oddaie,  przywiązana córka jednego              
a drugiego Synowica i prosi przechodnia, o westchnienie do Boga.              

Wygląd żeliwnej płyty grobowej, jw., braci Stanisława i Michała Bohuszewiczów-Minkowskich, znajdującej się jeszcze w 1922 r. w posadzce lewego ramienia kościoła franciszkańskiego św. Michała w Iwieńcu (białego) - zrekonstruowana została na podstawie szczegółowego opisu tej świątyni franciszkańskiej dokonanego przez o. Alojzego Karwackiego, a zachowanego w rękopiśmiennych „Materiałach do historii prowincji i konwentu OO. Franciszkanów”, tom V Litwa, s.35. Kserokopię opisu udostępnił autorowi o. Edward Maciejewski, Archiwista Prowincji oo. Franciszkanów w Krakowie. Opisu wyglądu klasztoru w 1922 r.– za zgodą oo. Franciszkanów – w następnym numerze „Merkuriusza”.

Herb zeskanowany został z rękopisu. W literaturze Stanisław Bohuszewicz-Minkowski wymieniany jest z herbem Gozdawa, jednak przedstawiony rysunek herbu nie jest jednoznaczny.

Warto nadmienić, że opublikowany w 2 t. PSB życiorys posła Stanisława Bohuszewicza – Minkowskiego, zawiera, za „Opisem diecezji mińskiej około roku 1830”, t. II, Jana Borejki Chodźki, błędne informacje o jego śmierci, że wszystkie dzieci poumierały za młodu, oraz brak informacji o jego bracie Michale. Data urodzenia posła wyliczona z wieku w chwili śmierci jest zgodna z podaną przez autorkę biogramu w Polskim Słowniku Biograficznym, Wandę Konczyńską. Z biogramu Posła Bohuszewicza-Minkowskiego, jej pióra, warto przytoczyć dalsze fakty biograficzne (poniżej).

 Stanisław Plewako

Bohuszewicz Minkowski Stanisław (…) Ur. w majątku rodzinnym Litwa, woj. Mińskiem [zapewne 14 km na południe od Iwieńca w kierunku Rubieżewicz, wówczas miasteczka będącego własnością Łopaty, a nie w powiecie ihumeńskim, jak chce A. Jelski w Słowniku Geograficznym – S.P.], był synem Mikołaja i Felicjanny Bykowskiej [zapewne Bykowska–Łopata ? – S.P.]. Ojca stracił na burzliwym sejmiku mińskim w 1756 r.; uczęszczał do kolegjum szlacheckiego jezuitów w Wilnie. W r. 1773 mianowany był rotmistrzem woj. min. i wkrótce potem jednomyślnie obrany posłem sejmowym razem z Tadeuszem Wołodkiewiczem, krewnym Rejtana. Dzielny i nieodstępny kolega sejmowy T. Rejtana i S. Korsaka, posłów nowogrodzkich, w walce przeciw A. Ponińskiemu, kuchmistrzowi kor., który za wolą państw rozbiorowych sięgał w tym sejmie po godność marszałka sejmowego. To zmaganie się z przemocą przedstawił B. w swym Liście... do Przesw. Województwa Mińskiego, zachowanym w aktach Arch. Państw. w Wilnie. W latach późniejszych był pułkownikiem wojska kor., potem sędzią ziem. mińskim; powszechnie ceniony i szanowany, piastował godność deputata na Trybunał Gł. Lit. w Wilnie w 1784 i 1792 r. Ożeniony był z Teresą Iwanowską; utracił wcześnie liczne potomstwo. Spoczywa w kościele pofranciszk. w Iwieńcu [od 19.11.1810 r. własność rodziny Plewako - S.P.] (…)

źródła:   W. Enc. Il.; Słow. Geogr.; Estr.; Konczyńska W., Rejtan i Bohuszewicz na sejmie 1773 r., Wil. 1935.
           
Polski Słownik Biograficzny, tom II (1936) str. 234

tekst opublikowany w nr 2 (maj 2008)
Merkuriusza Towarzystwa Plewaków
ISSN
1898-8970